میز ناخن به ناخن کار و صندلی

میز ناخن به ناخن کار و صندلی , به آرایشگر با شرایط ویژه اجاره , داده می شود، تماس 10 به بعد

شماره های ثابت: 33435677
شماره های موبایل: 09384283542
آدرس:
ایمیل:
سایت: