اجاره یا درصدی با مشتری

اجاره یا درصدی با مشتری , اتاق،صندلی وبخشهایی ازآموزشگاه , وآرایشگاه بامجوز-فعال وشیک

شماره های ثابت: 22257036
شماره های موبایل: 09901910035
آدرس:
ایمیل:
سایت: