آمبولانس خصوصی

آمبولانس سجاد طب

آمبولانس سجاد طب , نقل و انتقال بیماران , طرف قرارداد با کلیه بانکها
شماره های ثابت: 88971516 , 88971515
شماره های موبایل:

آمبولانس امین (با مجوز)

آمبولانس امین (با مجوز) , انتقال بیماران در سراسر کشور , با تخفیف ویژه نوروز (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 77575852 , 77553232
شماره های موبایل:

مجوزمرکزآمبولانس خصوصی

مجوزمرکزآمبولانس خصوصی , اجاره داده میشود ,
شماره های ثابت: 77005252
شماره های موبایل: