دام زنده

برادران یزدی (انارکی)

برادران یزدی (انارکی) , گوسفند زنده قیمت کشتارگاه , زیر نظر اتحادیه (سراسر تهران)
شماره های ثابت: 77823534 , 77824860
شماره های موبایل: 09122473524

پخش دام زنده سید

پخش دام زنده سید , تحویل درمحل ،سرویس رایگان , شبانه روزی ، باسکول دیجیتال
شماره های ثابت: 77823534 , 77824860
شماره های موبایل: 09194780789 , 09125587485

پخش دام زنده

پخش دام زنده , قیمت کشتارگاه،تمام نقاط
شماره های ثابت: 33108263 , 77930049 , 66623579 , 44832692 , 88523110 , 88571771 , 22318759 , 22507255 , 22322100 , 22302030
شماره های موبایل: 09194780789 , 09125587485

(پخش دام زنده)

(پخش دام زنده) , قیمت کشتارگاه+سرویس رایگان , کلیه نقاط (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 33108263 , 77930049 , 66623579 , 44832692 , 88523110 , 88571771 , 22318759 , 22507255 , 22322100 , 22302030
شماره های موبایل: 09122270467

دام زنده مبین

دام زنده مبین , سرویس رایگان ( شبانه روزی)
شماره های ثابت: 36642470 , 88696513 , 44743814
شماره های موبایل: 09128448224

پخش گوسفند زنده( حاتم )

پخش گوسفند زنده( حاتم ) , وزن با باسکول درمنزل زیر نظراتحادیه
شماره های ثابت: 66134617 , 33452571 , 88607299
شماره های موبایل: 09126120412

پخش دام آذربایجان

پخش دام آذربایجان , سرویس رایگان+شبانه روزی
شماره های ثابت: 66557975 , 88287626
شماره های موبایل: 09121361747

گوسفند زنده،قیمت کشتارگاه

گوسفند زنده،قیمت کشتارگاه , تمام نقاط،شبانه روزی با باسکول
شماره های ثابت: 88446111 , 44496330 , 22264482
شماره های موبایل: 09123590824

پخش دام زنده آذربایجان

پخش دام زنده آذربایجان , سرویس رایگان ، تمام نقاط
شماره های ثابت: 66412935 , 44450342 , 88891918 , 22222081
شماره های موبایل: 09366696487

دامداری صداقت

دامداری صداقت , (شبانه روزی ) ( سرویس رایگان)
شماره های ثابت: 44749668 , 44749671 , 88563319 , 88699125
شماره های موبایل: 09362322802

دام زنده کوهستان

دام زنده کوهستان , شبانه روزی - تمام نقاط , سرویس رایگان
شماره های ثابت: 77690636 , 77813682 , 44872309 , 44254145 , 88571749 , 88575414 , 22538486 , 22307869
شماره های موبایل: 09362322802

پخش دام سپید

پخش دام سپید , قیمت کشتارگاه،شبانه روزی , زیرنظردامپزشک،سرویس رایگان
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09123101846

(پخش دام زنده)

(پخش دام زنده) , قیمت کشتارگاه،سرویس رایگان , « کلیه نقاط - شبانه روزی »
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09122879659

گوسفند زنده

گوسفند زنده , با باسکول دیجیتال(درمحل ) , نصب به نصف گوشت
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09121579125