شناسنامه ماشین چاپ

شناسنامه ماشین چاپ , افست ساکورایی با شماره , سریال KF0007396 مدل , 1998 چاپ رفاه مفقود گردیده , است بدینوسیله از یابنده تقاضا , می شود با شماره ذیل تماس نماید

شماره های ثابت: 44199494
شماره های موبایل: 09201184013 , 09103184013
آدرس:
ایمیل:
سایت: