گمشده (گوناگون)

قبض انبار به شماره

قبض انبار به شماره , 1532299 با شماره بارنامه , so15106 بنام شرکت طلوع پیام , ایرانیان مفقودوفاقداعتباراست , ازیابنده تقاضامی شودباشماره , ذیل آقای صابرتماس حاصل نمایند
شماره های ثابت: 66488592 , 66954644
شماره های موبایل: 09121206081

قبض انبار به شماره

قبض انبار به شماره , 1530704 باشماره بارنامه 480 , به نام شرکت تجارت مهداد , نوین مفقود و فاقد اعتبار است , ازیابنده تقاضامی شودباشماره , ذیل آقای صابرتماس حاصل نمایند
شماره های ثابت: 66488592 , 66954644
شماره های موبایل: 09121206081

دفترچه ثبت ساعت ، حسن عسگری

دفترچه ثبت ساعت ، حسن عسگری , فتمه سری ،در25 / 10 / 95مفقوداز , یابنده تقاضا میشودتماس بگیرد
شماره های ثابت: 22111610
شماره های موبایل: 09193372430

شناسنامه ماشین چاپ

شناسنامه ماشین چاپ , افست ساکورایی با شماره , سریال KF0007396 مدل , 1998 چاپ رفاه مفقود گردیده , است بدینوسیله از یابنده تقاضا , می شود با شماره ذیل تماس نماید
شماره های ثابت: 44199494
شماره های موبایل: 09201184013 , 09103184013

14جلدسندمنزل 7عددگذرنامه

14جلدسندمنزل 7عددگذرنامه , مفقودگردیده ازیابنده تقاضا میشودبا , تلفن ذیل تماس مژدگانی دریافت نماید
شماره های ثابت: 44338546
شماره های موبایل: 09198316197