مشاوره قوانین كار و تامین اجتماعی

تخصصا دیوان عدالت اداری

تخصصا دیوان عدالت اداری , قراردادها،روابط کار،تامین اجتماعی , دعاوی حقوقی،جرائم مالیاتی وشهرداری
شماره های ثابت: 77225700
شماره های موبایل: 09122907800

مشاوره تخصصی قانون کار

مشاوره تخصصی قانون کار , اختلافات کارگری و کارفرمایی , تنظیم انواع قراداد،بیمه بیکاری , مشاوره حضوری شرکتها و ...
شماره های ثابت: 77514176
شماره های موبایل: 09122907800

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی , احرازسوابق،برقراری مستمری , بازنشستگی،اختلاف کارگر و کارفرما
شماره های ثابت: 66089172 , 66028601
شماره های موبایل: 09122907800

موسسه بهین

موسسه بهین , مشاوره تلفنی رایگان , اختلاف کارگری - کارفرمایی , حوادث کار، کمیسیون پزشکی , حسابرسی وجرائم تامین اجتماعی , تخلفات اداری - دیوان عدالت
شماره های ثابت: 88873420
شماره های موبایل: 09124962063

مشاوره کارفرمایان در امور

مشاوره کارفرمایان در امور , قوانین کاروتامین اجتماعی وقبول , وکالت ونمایندگی درمراجع حل‎اختلاف
شماره های ثابت: 77724264
شماره های موبایل: 09125309490

تخصصا دیوان عدالت اداری

تخصصا دیوان عدالت اداری , قراردادها،روابط کار،تامین اجتماعی , دعاوی حقوقی،جرائم مالیاتی وشهرداری
شماره های ثابت: 44236248
شماره های موبایل: 09303980839

مشاوره و قبول دعاوی کارگر

مشاوره و قبول دعاوی کارگر , وکارفرما،قراردادکار،بیمه بیکاری , بازنشستگی واحرازسوابق،جرایم بیمه
شماره های ثابت: 66763108
شماره های موبایل: 09301453184

مشاوره دعاوی کار

مشاوره دعاوی کار , تامین اجتماعی , و دیوان , تنظیم قراردادهای کار و پیمان , مشاوره تلفنی و حضوری , (با 12 سال سابقه درخشان)
شماره های ثابت: 66763108
شماره های موبایل: 09120612579

روابط کار (مشاوره رایگان)

روابط کار (مشاوره رایگان) , اختلافات کارگروکارفرماتنظیم قرارداد , جرائم بیمه و دیوان عدالت اداری
شماره های ثابت: 66596238
شماره های موبایل: 09128165744

موسسه حقوقی پویان

موسسه حقوقی پویان , مشاوره دعاوی کارگروکارفرما , تنظیم انواع قرارداد
شماره های ثابت: 33303889
شماره های موبایل: 09125806541

مشاوره تخصصی قانون کار

مشاوره تخصصی قانون کار , دعاوی کارگر و کارفرما , , جلسه اول رایگان
شماره های ثابت: 88743868
شماره های موبایل: 09356342033