« جرثقیل سام »

« جرثقیل سام » , جهت پروژه های ماهیانه , تخلیه - بارگیری - حمل 3 تن

شماره های ثابت: 55900724 , 55900624
شماره های موبایل: 09901147155
آدرس:
ایمیل:
سایت: