(جرثقیل دانیال) 10تن کفی

(جرثقیل دانیال) 10تن کفی , 20تن الی160تن تخلیه وبارگیری , اجاره وقراردادباکلیه شرکتهاوارگانها

شماره های ثابت: 33006792
شماره های موبایل: 09123467310 , 09126337186
آدرس:
ایمیل:
سایت: