جرثقیل ایرانیان

جرثقیل ایرانیان , 7تن دکل بلند30مترارتفاع،سبدبالابر , تخلیه ،بارگیری ومنبع آتشنشانی

شماره های ثابت: 44291321
شماره های موبایل: 09129179607
آدرس:
ایمیل:
سایت: