« جرثقیل پارمیس »

« جرثقیل پارمیس » , 3تن الی 160تن (شبانه روزی) , تخلیه ، بارگیری ، نصب و حمل

شماره های ثابت: 22302827
شماره های موبایل: 09122485055
آدرس:
ایمیل:
سایت: