« جرثقیل محمد »

« جرثقیل محمد » , 4تن دکل بلند باسبدوکفی بارگیری , حمل ،تخلیه(تمام نقاط )ارزانترازهمه جا

شماره های ثابت: 66880096
شماره های موبایل: 09123091039
آدرس:
ایمیل:
سایت: