(جرثقیل مهدیون)

(جرثقیل مهدیون) , 3 تن دکل بلندبا سبد15تن , کفی20تن(منطقه شمیرانات)

شماره های ثابت: 86082117
شماره های موبایل: 09121455458 , 09195060104
آدرس:
ایمیل:
سایت: