جرثقیل دکل بلند شاپور ایزدی

جرثقیل دکل بلند شاپور ایزدی , 7 تن الی 50 تن درکلیه نقاط تهران , بصورت شبانه روزی

شماره های ثابت: 55675601 , 55675357
شماره های موبایل: 09306767151 , 09120650194
آدرس:
ایمیل:
سایت: