هدیه ماندگار، سررسید 40 ساله با 75 درصد تخفیف

در این سررسید یک جلدی 400 برگی قطع A4 دو رنگ تحریر سفید می توانید برنامه های خود تا 40 سال آینده، همچنین کلیه اطلاعات شخصی، شغلی،خانوادگی،تحصیلی و غیره خود را در آن ثبت، برنامه ریزی و مدیریت نمائید.

شماره های ثابت: 77322375
شماره های موبایل: 09126185306
آدرس:
ایمیل:
سایت: