3نوع غذا با خدمات خاص

3نوع غذا با خدمات خاص , فقط000 / 15هزارتومان , شرق خیابان سی متری نیروی هوایی , از 50 تا 300نفر , جشن-عروسی-نامزدی-ولیمه

شماره های ثابت: 77751714
شماره های موبایل: 09123347731
آدرس:
ایمیل:
سایت: