برگزارکنندگان مجالس

برگزارکنندگان مجالس , سالن شیک(سنتی مدرن) , درپاسداران مجهز به آشپزخانه , جهت انجام جشنهاومراسم ختم , تا60نفر بصورت روزانه , اجاره داده می شود

شماره های ثابت: 77881466
شماره های موبایل: 09124067911
آدرس:
ایمیل:
سایت: