منوی یک 20000 تومان

منوی یک 20000 تومان , 12نوع غذا+جوجه 100% , فسنجان+بیف+چیکن+اردو , +چاینیز+ته چین+15نوع , سالادودسر+سفره عقد+میز , یادبود+گل آرایی+میوه آرایی , آتش بازی+شمع آرایی+جایگاه

شماره های ثابت: 88028517
شماره های موبایل:
آدرس:
ایمیل:
سایت: