شرق تهران

شرق تهران , سالنهای مدرن200تا800متر , دیزاین باشکوه-متفاوت ازدیگران , نامزدی و عروسی , با خدمات و بدون خدمات

شماره های ثابت: 46872601
شماره های موبایل: 09128995809 , 09122052585
آدرس:
ایمیل:
سایت: