تشریفات تیام

تشریفات تیام , 30نوع غذا ، سالاد ، دسر , ظروف لهستانی ، موزیک و... , فقط نفری 50هزار , باغ سالن 1میلیون

شماره های ثابت: 44715184
شماره های موبایل: 09128001409
آدرس:
ایمیل:
سایت: