20000 تومان

20000 تومان , 8نوع غذا + 100 % جوجه , ته چین + پلوچینی , ( انواع خوراک ) , هدایای ویژه , باغ و سالن اختصاصی

شماره های ثابت: 26650306 , 22574035
شماره های موبایل: 09128064619
آدرس:
ایمیل:
سایت: